Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
(Tone Pavček)


Mobilna specialno-pedagoška služba

KDO SMO?

Mobilno specialna pedagoška služba (zaenkrat v ženski izpostavi), po izobrazbi specialne pedagoginje, v naših vrstah pa najdemo tudi inkluzivne pedagoginje ter socialne pedagoginje.

V šolskem letu 2016-17 pokrivamo

PO – MOČ!

Mobilne pedagoginje otrokom s posebnimi potrebami (vrtci in ROŠ) ter njihovim staršem predstavljamo ne samo specialno pedagoško pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj temveč pogosto tudi osebo, h kateri pridejo po moč, da se lahko lažje soočajo z vsem, kar življenje prinaša.

 NAMEN:

 • v našo obravnavo so vključeni otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
 • izvajanje individualne in skupinske oblike pomoči učencem z različnimi učnimi težavami (individualna in skupinska učna pomoč se izvajata v OŠ in sta namenjeni učencem za premostitev težav na področjih učenja)

IZVAJANJE:

 • učencu s posebnimi potrebami se specialno pedagoška pomoč nudi pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj
 • pomoč se po večini izvaja individualno izven razreda ali v razredu, redkeje se izvaja skupinska oblika pomoči
 • uporaba različnih metod, materialov, pripomočkov, ki jih prilagajamo otrokovim potrebam in zmožnostim
 • za vsakega otroka se izdela individualizirani program (IP):

– opredelijo se oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oz. predmetnih področjih

– način izvajanja dodatne strokovne pomoči

– prehajanje med programi

– potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka

CILJI:

 • razvijanje občutka varnosti, sprejetosti otroka
 • razvijati močna področja in kompenzirati otrokove težave
 • prepoznati naravo motenj ter pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate
 • seznanjanje o posebnostih otroka in v okolju šole ustvarjati tolerantnejši odnos do otrokovih težav in ustreznejše ravnanje z njim
 • izbirati specifične metode dela in pomoči pri obvladovanju šolske snovi
 • izboljšanje samopodobe otroka
 • uspešnejše vključevanje v okolje

ČIM PREJ, TEM BOLJE.

 • zgodnja obravnava je temelj uspešnega razvoja vsakega otroka, še posebej pa otroka s posebnimi potrebami
 • temeljno načelo skrbi za otroke s PP v svetu in pri nas je čim zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb in takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in otrokovi družini
 • zgodnja obravnava traja od rojstva pa vse do vstopa v šolo
 • zajema vsa področja – opazovanje otroka, spremljanje razvoja in opozarjanje na odstopanja v razvoju (posebej je to pomembno z vidika starševskega razumevanja, kaj se dogaja z njihovim otrokom)

Delo poteka po naslednjih področjih:

neposredno delo

z otroki

sodelovanje z učitelji

sodelovanje s starši

 

sodelovanje s šolsko svetovalno službo sodelovanje z zunanjimi institucijami

nudenje čustvene topline, razumevanje ter strpnost do njegovih posebnosti;

omogočanje individualne obravnave z ustreznimi diagnostičnimi metodami;

spremljanje razvoja otroka ter sprotno prilagajanje individualnim potrebam otroka;

spodbujanje razvoja močnih področij otroka.

seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav;

svetovanje, kako naj ravna z učencem, kako postavlja zahteve, kako posreduje in vrednoti izdelane naloge;

stalno medsebojno informiranje in pomoč ter skupno vrednotenje uspeha;

podpora učitelju v razredu v obliki asistence;

ustvarjanje tolerantnejše klime v odnosu do učenca s težavami.

 

metoda partnerstva;

seznanjanje staršev z naravo otrokovih težav;

sodelovanje na roditeljskih sestankih;

predavanja za starše z aktualnimi temami;

organizacija in izvedba sestankov s starši, katerih otroci imajo težave v razvoju in pri učenju;

izdelava individualiziranega programa;

svetovanje.

 

zagotavljanje celovitosti obravnave, timsko delo;

izdelava individualiziranih programov;

pridobivanje dodatnih informacij o otroku;

 

sprotno obveščanje in sodelovanje.

 

zagotavljanje celovitosti obravnave;

zagotavljanje visoke strokovnosti;

izmenjavanje pomembnih informacij.

 

SUPORT

 

Osnovna šola na kateri se izvaja pomoč Ime in priimek mobilnega defektologa/učitelja DSP
Osnovna šola

 

 

 

Osnovna šola
Osnovna šola

 

 

Osnovna šola