Poslanstvo šolske svetovalne službe

Zapeti si pesem za roke,
ki znajo sprejeti in dati,
verjeti, da vse je mogoče,
na dlani le srečo prebrati.

(F. Lainšček)

Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v šoli in vrtcu. Svetuje učencem, učiteljem in staršem. Z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in sprejemanju razvoja šole ter opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Temeljni cilj šolske svetovalne službe je vzpostavljanje in vzdrževanje pogojev za vsestranski razvoj vsakega učenca ter vzpostavljanje varnega, spodbudnega in prijetnega okolja.

Med drugimi nalogami šolska svetovalna služba vodi postopke vpisa šolskih novincev ter karierno orientacijo in vpis v srednje šole. Svetuje staršem in učencem, ki se soočajo z izzivi na učnem, zdravstvenem ali socialno čustvenem področju. Izvaja delavnice za učenje socialnih veščin. Sodeluje pri timskih obravnavah otrok v zunanjih institucijah, pri izdelavi in evalvaciji individualiziranih programov za učence, spremlja njihov napredek in vodi zbirke osebnih podatkov (osebna mapa). Analizira učno in vzgojno problematiko šole. Ima informacije o različnih možnih oblikah pomoči (regresirana prehrana, subvencije za šolo v naravi) in kriterijih za dodelitev le-teh.

Delo šolske svetovalne službe temelji na Programskih smernicah svetovalne službe v OŠ.

STARŠI SE LAHKO PRI ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI OGLASITE:

  • če pri svojem otroku opazite nenadne spremembe vedenja (zapiranje vase, upornost, odklonilen odnos do šole in šolskega dela),
  • če sumite, da je otrok žrtev nasilja,
  • če zaradi nizkih dohodkov težko poravnate vse finančne obveznosti, ali če je prišlo do nenadne spremembe materialnega položaja družine (brezposelnost, smrt, naravne nesreče),
  • če potrebujete informacije v zvezi z usmerjanjem, ali drugimi postopki, ki tečejo v zunanjih ustanovah,
  • v kolikor želite individualno poklicno svetovanje že pred devetim razredom.

 

Na šolske svetovalne delavke se lahko obrnete vsak dan med 7.00 in 14.00 uro ter v času popoldanskih govorilnih ur. Pred osebnim obiskom svetujemo predhoden dogovor preko telefona ali elektronske pošte:

 

Telefonska številka: 051 277 888
Tajništvo: 02 584 91 70

Svetovalna delavka za šolo:
Milojka Marinič
E – pošta: milojka.marinic@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka za šolo:
Sanja Kovačič
E – pošta: sanja.kovacic@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka za vrtec:
Alenka Tancoš
E – pošta: alenka.tancos@guest.arnes.si