Otroci so v Osnovno šolo Cvetka Golarja Ljutomer vpisani na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo izda Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Izvajamo 3 vzgojno – izobraževalne programe:

1. PROGRAM OŠ S PRILAGOJENIM PROGRAMOM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

Program OŠPP z NIS je devetletni program osnovnošolskega izobraževanja, namenjen otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju in otrokom z avtističnimi motnjami. Vanj so vključeni učenci od 6. ali 7. do 15. oziroma 16. leta starosti. Učenci so vpisani v program na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo RS.

Pouk poteka po urah, ki so določene s predmetnikom: SLJ, MAT, LUM in GUM, ŠPO, NAR, ki vključuje v višjih razredih vsebine BIO, KEM in FIZ, DRU, ki v višjih razredih vključuje vsebine ZGO IN GEO, računalniško opismenjevanje, socialno učenje, tehnika, gospodinjstvo. Tujega jezika se učenci učijo v zadnjem triletju. Ocene so opisne (1.–3. r.) in številčne (4.–9. r.).

Strokovni tim za vsakega učenca pripravi individualizirani program, ki učencu omogoča prilagoditve, hkrati pa optimalni razvoj njegovih sposobnosti; pri oblikovanju individualiziranega programa sodelujejo tudi starši in učenec.

Naši učenci se udeležujejo številnih tekmovanj in srečanj, tudi na državni ravni: Računanje je igra, Računalništvo, Vesela šola, različna športna tekmovanja, srečanja gledaliških in lutkovnih skupin, srečanja glasbenih skupin, likovna srečanja … trudimo se, da vsakemu učencu omogočimo sodelovanje na področjih, kjer je uspešen. Izvajamo tudi šole v naravi, za učence neplavalce pa organiziramo tudi plavalni tečaj.
Strokovni delavci, ki poučujejo v OŠPP z NIS, so profesorji specialne pedagogike, v višjih razredih pa poučujejo tudi profesorji – predmetni učitelji.
Večina naših učencev po končani osnovnošolski obveznosti uspešno nadaljuje izobraževanje v srednji šoli – dve in triletna poklicna izobraževanja.

 

2. POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

PPVI je izobraževalni program, namenjen otrokom z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Celoten program se deli na več delov, in sicer na:

 • obvezni del, namenjen učencem od 6. do 15. leta starosti, ki traja devet let in vključuje tri stopnje: prvo (I.), drugo (II.) in tretjo (III.);
 • nadaljevalni del, namenjen učencem od 15. do 18. leta starosti, ki traja tri leta in vključuje četrto (IV.) stopnjo;
 • nadaljevalni del, namenjen učencem, od 18. do 26. leta starosti, ki traja osem let – raven Učenje za življenje in delo – in vključuje peto (V.) in šesto (VI.) stopnjo.

Pouk poteka po področjih dejavnosti: razvijanja samostojnosti, splošne poučenosti, gibanja in športne vzgoje, glasbene vzgoje, likovne vzgoje in delovne vzgoje.

Za vsakega učenca strokovni tim pripravi individualizirani program, ki učencu omogoča  prilagoditve in optimalni razvoj njegovih  sposobnosti.

V PPVI se učenci celostno razvijajo, navajajo na skrb za zdravje in samostojno življenje, pridobivajo osnovna   znanja in spretnosti ter navajajo na čim bolj aktivno,  delno samostojno vključevanje v okolje.

Strokovni delavci, ki poučujejo v PPVI, so profesorji specialne pedagogike in  predmetni učitelji z   dokvalifikacijo.

Ocenjevanje je na vseh stopnjah izključno opisno.

V naših oddelkih je veselo in sproščeno vzdušje. Zraven učenja v razredu, si pouk popestrimo še z različnimi        dejavnostmi v šolski kuhinji, na šolskem vrtu, igralih, v   učilnici za sproščanje. Veselimo se tudi obiskov specialno pedagoškega jahanja in bazenov, kjer razvijamo       gibalne, socialne, komunikacijske spretnosti in še mnogo več.

3. MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA

Naše izvajalke MSPS različnih strokovnih profilov (specialno rehabilitacijske pedagoginje, logopedinja, tiflopedagoginja, socialna pedagoginja, inkluzivna pedagoginja, psihologinja) izvajajo dodatno strokovno pomoč v vseh vrtcih in šolah Upravne enote Ljutomer.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
(Tone Pavček)

KDO SMO?

Mobilno specialna pedagoška služba (zaenkrat v ženski izpostavi), po izobrazbi specialne pedagoginje, v naših vrstah pa najdemo tudi inkluzivne pedagoginje ter socialne pedagoginje.

PO – MOČ!

Mobilne pedagoginje otrokom s posebnimi potrebami (vrtci in ROŠ) ter njihovim staršem predstavljamo ne samo specialno pedagoško pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj temveč pogosto tudi osebo, h kateri pridejo po moč, da se lahko lažje soočajo z vsem, kar življenje prinaša.

 NAMEN:

 • v našo obravnavo so vključeni otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
 • izvajanje individualne in skupinske oblike pomoči učencem z različnimi učnimi težavami (individualna in skupinska učna pomoč se izvajata v OŠ in sta namenjeni učencem za premostitev težav na področjih učenja)

IZVAJANJE:

 • učencu s posebnimi potrebami se specialno pedagoška pomoč nudi pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj
 • pomoč se po večini izvaja individualno izven razreda ali v razredu, redkeje se izvaja skupinska oblika pomoči
 • uporaba različnih metod, materialov, pripomočkov, ki jih prilagajamo otrokovim potrebam in zmožnostim
 • za vsakega otroka se izdela individualizirani program (IP):

– opredelijo se oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oz. predmetnih področjih

– način izvajanja dodatne strokovne pomoči

– prehajanje med programi

– potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka

CILJI:

 • razvijanje občutka varnosti, sprejetosti otroka
 • razvijati močna področja in kompenzirati otrokove težave
 • prepoznati naravo motenj ter pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate
 • seznanjanje o posebnostih otroka in v okolju šole ustvarjati tolerantnejši odnos do otrokovih težav in ustreznejše ravnanje z njim
 • izbirati specifične metode dela in pomoči pri obvladovanju šolske snovi
 • izboljšanje samopodobe otroka
 • uspešnejše vključevanje v okolje

ČIM PREJ, TEM BOLJE.

 • zgodnja obravnava je temelj uspešnega razvoja vsakega otroka, še posebej pa otroka s posebnimi potrebami
 • temeljno načelo skrbi za otroke s PP v svetu in pri nas je čim zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb in takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in otrokovi družini
 • zgodnja obravnava traja od rojstva pa vse do vstopa v šolo
 • zajema vsa področja – opazovanje otroka, spremljanje razvoja in opozarjanje na odstopanja v razvoju (posebej je to pomembno z vidika starševskega razumevanja, kaj se dogaja z njihovim otrokom)

Delo poteka po naslednjih področjih:

neposredno delo z otrokisodelovanje z učiteljisodelovanje s staršisodelovanje s šolsko svetovalno službosodelovanje z zunanjimi institucijami
nudenje čustvene topline, razumevanje ter strpnost do njegovih posebnosti;

omogočanje individualne obravnave z ustreznimi diagnostičnimi metodami;

spremljanje razvoja otroka ter sprotno prilagajanje individualnim potrebam otroka;

spodbujanje razvoja močnih področij otroka.
seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav;

svetovanje, kako naj ravna z učencem, kako postavlja zahteve, kako posreduje in vrednoti izdelane naloge;

stalno medsebojno informiranje in pomoč ter skupno vrednotenje uspeha;

podpora učitelju v razredu v obliki asistence;

ustvarjanje tolerantnejše klime v odnosu do učenca s težavami.
metoda partnerstva;

seznanjanje staršev z naravo otrokovih težav;

sodelovanje na roditeljskih sestankih;

predavanja za starše z aktualnimi temami;

organizacija in izvedba sestankov s starši, katerih otroci imajo težave v razvoju in pri učenju;

izdelava individualiziranega programa;

svetovanje.
zagotavljanje celovitosti obravnave, timsko delo;

izdelava individualiziranih programov;

pridobivanje dodatnih informacij o otroku;sprotno obveščanje in sodelovanje.
zagotavljanje celovitosti obravnave;

zagotavljanje visoke strokovnosti;

izmenjavanje pomembnih informacij.

4. PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE (RAZVOJNI VRTEC)

1. septembra 2021 smo na lokaciji Vrtca Cezanjevci odprli RAZVOJNI ODDELEK vrtca, v katerem izvajamo Prilagojeni program za predšolske otroke. Program je namenjen otrokom s posebnimi potrebami. V duhu inkluzije smo razvojni oddelek odprli na lokaciji rednega vrtca. V oddelku sta zaposleni mag. rehabilitacijske in specialne pedagogike (kot vzgojiteljica) in pomočnica vzgojiteljice. V oddelek so trenutno vključeni trije otroci.

Zaradi izjemne intenzitete razvoja v predšolskem obdobju in pomenu tega razvoja za kasnejše obdobje, temelji program na celostni otrokovi obravnavi. Prostor, čas, oblike in metode dela se prilagajajo na vseh področjih: razvoj samostojnosti (hranjenje in toaleta) kot na področjih dejavnosti, ki jih predvideva tudi Splošni kurikulum za vrtce:  gibanje, jezik, matematika, narava in umetnost. Strokovni tim pripravi za vsakega otroka Individualizirani program, s katerim se načrtujejo cilji, strategije dela, prilagoditve, dejavnosti in korekcija primanjkljajev. Individualizirani program se dvakrat na leto tudi evalvira. Individualizirani program se za vsakega otroka pripravi vsako leto in se tudi čez leto spreminja, glede na intenziteto razvoja posameznega področja, napredek in aktualne otrokove potrebe. 

Prilagojen program pomeni PROGRAM PO MERI OTROKA – vsebina, prostor, čas in dejavnosti se prilagajajo otrokovim zmožnostim in potrebam. Vzgojitelji oblikujejo pogoje, ki omogočajo razvijanje močnih področij otrok z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in njihovih sposobnosti do največje možne mere.

S strokovnim znanjem, izkušnjami in specialno-pedagoškimi pristopi se v razvojnem vrtcu pripravi okolje za otrokov OPTIMALNI RAZVOJ. In prav s prilagoditvami in upoštevanjem otrokovih zmožnosti se izkazuje spoštovanje OTROKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN.