Učenec poučuje

V šolskem letu 2023/24 smo na Osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer, v programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in v posebnem programu, izvajali projekt učenec poučuje. Učenci – učitelji so bili starejši učenci, in sicer učenec 9. razreda, učenec 8. razreda in učenec posebnega programa 3. stopnje. Poučevali so predmet splošna znanja v oddelku PPVI 5., 6. st. in v oddelku PPVI 2. in  3. stopnje. Učenci – učitelji so zelo odgovorno sprejeli svojo vlogo in jo suvereno izpeljali.

V skladu z letošnjima prednostnima nalogama na ravni šole, ki sta skrbim za svoje zdravje in skrbim za naš planet so se učenci odločili, da predstavijo knjigo TI SI MOJE SRCE, avtorice Neža Maurer. V knjigi so na zelo zanimiv način predstavljene teme o življenju, skrbi za zdrav način življenja in skrbi za planet Zemljo. Učenci so optično prebrali ilustracije in jih kot prosojnice prikazovali, hkrati pa pripovedovali zgodbo.  Po pripovedovani zgodbi, so s pomočjo vprašanja in odgovorov ob ponovno posredovanih ilustracijah zgodbo obnovili Naloge pri poučevanju so si učenci razdelili tako, da sta sva učenca pripovedovala zgodbo, tretji učenec pa je poskrbel za računalniško predstavitev in v drugem delu postavljal vprašanja za obnovitev zgodbe.

Učna ura je trajala 45 minut.

Po končanem poučevanju smo izvedli še evalvacijo učne ure. Svoje vtise sta povedala tako učenca učitelja, kot tudi učenci, katere sta poučevala.

Učenci učitelja so se v vlogi učitelja dobro počutili. Poudarili so, da so imeli nekaj treme. Presenečeni pa so bili, da so ju učenci tako zavzeto poslušali  in jim sledili.  Kljub dodatnemu delu in učenju so bili z izvedbo učnih ur zelo zadovoljni in ponosni nase. Tudi v prihodnjem si želijo sodelovati v takšnih projektih.

Učenci, ki so jih poučevali učenci – učitelji, so bili prav tako zelo navdušeni nad projektom. Pohvali so učence – učitelje in povedali, da jim je bilo všeč, ker je bilo sproščeno, zanimivo in drugačno. Zaželeli so si še več takšnih dejavnosti in učnih ur.

Kot mentorica menim, da smo s projektom pripomogli k razvijanju kakovostnih medsebojnih odnosov,  razvijali smo socialne kompetence, predvsem sodelovanje, spoštovanje in sprejemanje. Pri učencih -učiteljih se je nedvomno krepila zdrava samozavest in samopodoba, komunikacijske sposobnosti,  predvsem prevzemanje odgovornosti pri soustvarjanju učnega procesa.

Mentorica Nataša Magdič Kukolj

V četrtek 5.10.2023 smo izvedli učno uro, kjer sta se učenca 9. in 6. razreda preizkusila v vlogi učitelja. Mentor učencem, ki sta izvedla učno uro je bil športni učitelj Robert Stajnko. Športno uro sta izvedla za učence nižjih razredov. Mentor je pripravil učiteljevo pripravo na pouk, ki sta si jo nato doma lahko še enkrat dobro prebrala, sama pa sta določila dejavnosti za ogrevalni del.  Naloge sta si razdelila tako, da je učenec 6. razreda izvedel ogrevalni del, učenec 9. razreda pa glavni del ure. Učenca sta se preizkusila v ocenjevanju (preverjanju) učenčevih znanj iz vodenja, podajanja in sprejemanja žoge z nogo ter rokama. Hkrati sta z učenci izvedla formativno spremljanje, kjer sta učencem dopustila, da sami uvidijo svoje napake in jih poskušajo odpraviti. Za pomoč dobila sta list papirja in pisalo.

Kot mentor sem prišel do spoznanja, da je takšna oblika pripomogla k boljši samozavesti učencev, ki so se preizkusili v vlogi učiteljev. Pridobili so nove kompetence – komunikacijske sposobnosti in sposobnosti za prevzemanje odgovornosti.  S takšnim delom smo učencem še bolj približali elemente formativnega spremljanja.

Učenci so v sklopu projekta razvijali medsebojne odnose, bili soustvarjalni v učnem procesu, :veliko so med seboj sodelovali, si pomagali ter en drugega nekaj novega naučili. Na učence je taka vsebina vpliva zelo motivacijsko, saj je bilo drugačno vodenje ure za mlajše učence nekaj povsem novega. Starejši učenci so veliko pridobili na samozavesti.

Učenca sta bila zadovoljna z izpeljavo ure. Bila sta mnenja, da morata drugič bolj glasno govoriti in bolj natančno podati navodila. Oba se strinjata, da je ocenjevanje športa zelo zahtevno in da si je potrebno vse elemente zapisati.

Mlajši učenci, so učencema lepo sledili, bili so vodljivi in so upoštevali njuna navodila. Učenca sta tako postajala vedno bolj suverena in uspešna v vlogi učitelja.  Veliko težav sta imela s samim ocenjevanjem, kjer nista opazila ključnih napak. Nekatere napake so opazili mlajši učenci. Prav tako sta pozabila te napake zapisati na list. Razložil sem jima zakaj je dobro, da si vse napake zapišemo. Taka oblika poučevanja se mi zdi tako za mlajše učence kot tudi starejše kot velik doprinos k spodbudnemu učnemu okolju.

                                                                                                    Mentor: Robert Stajnko